VEDTÆGTER

Vedtægter for den selvejende institution Efterskolen PLAY.

 • 1. Hjemsted og formål

Stk. 1. Efterskolen PLAY er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution.

Stk. 2. Institutionen er oprettet den 1.11.2021 og begynder undervisning den 1.8.2023 på adressen Vestre Boulevard 27 A, 7200 Grindsted.

Stk. 3. Institutionens formål er at drive en efterskole inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler.

 • 2. Repræsentantskab

Stk. 1. Skolen skal have et repræsentantskab, der står bag skolens oprettelse og virksomhed.

Stk. 2. Privatpersoner (myndige), foreninger m. v. skal udgøre flertallet af repræsentantskabet.

Stk. 3. Repræsentantskabet består af 15 medlemmer, som udpeges for 2 år ad gangen på et ordinært repræsentantskabsmøde på følgende måde:

 • 5 personer udpeges direkte af den selvejende institution Idræts- og Kulturakademiet (IKA)
 • 10 personer indstilles af repræsentantskabet og søges primært blandt personer og institutioner med lokal interesse i efterskolens udvikling. Det tilsigtes, at repræsentationen er så bred og fagligt funderet som muligt fra erhvervsliv, uddannelsessektor og klub/foreningsliv. Derved sikres det, at der er kompetencer inden for ledelse, organisation og økonomi samt uddannelsesudvikling.

Stk. 4. Medlemskab af repræsentantskab godkendes af bestyrelsen. Afgørelsen kan forelægges repræsentantskabet både af den, som bestyrelsen har afslået at optage, og af et mindretal i bestyrelsen.

Stk. 5. Medlemskab giver adgang til på repræsentantskabsmøder at afgive én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Af medlemmerne opkræves et beløb ved skolens oprettelse samt kontingent mindst én gang årligt. Medlemmernes bidrag giver ikke ret til andel i skolens overskud. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld.

Stk. 6. Skolens årsrapport udleveres/sendes fra skolen senest 14 dage før repræsentantskabsmøde. Medlemmerne har endvidere ret til indsigt i drifts-, anlægs- og likviditetsbudgetter, byggeregnskaber og oplysninger til brug for tilskudsberegning, der sendes til offentlig myndighed. Skolens medarbejdere har ret til indsigt i nævnte materiale.

 • 3. Skolens drift

Stk. 1. Skolens drift finansieres ved offentlige tilskud, elevbetaling, økonomiske bidrag fra repræsentantskabet og evt. bidrag fra andre.

Stk. 2. Skolens midler må alene komme dens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.

Stk. 3. Overskud ved skolens drift tilfalder skolen og skal anvendes til skolens skole- og undervisningsformål.

Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konti m.v., som andre end skolen disponerer over.

 • 4. Repræsentantskabsmødet

Stk. 1. Repræsentantskabet består af repræsentantskabets medlemmer.

Stk. 2. Repræsentantskabet vedtager ændringer i vedtægterne, jf. § 11, og træffer beslutning om skolens nedlæggelse, jf. § 12.

Stk. 3. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. Det indkaldes af bestyrelsen med mindst 21 dages varsel med mindst følgende dagsorden for mødet:

 1. Valg af dirigent
 2. godkendelse af nye repræsentanter, jf. §2
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Forstanderens beretning
 5. Orientering om årsrapporten for det sidste regnskabsår
 6. Indkomne forslag
 7. Eventuelt

Stk. 4. Forslag, som ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før repræsentantskabsmødet. Forslag bekendtgøres for medlemmerne senest 7 dage før.

Stk. 5. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer eller mindst 5 af repræsentantskabets medlemmer ønsker det.

Der indkaldes som ordinært repræsentantskabsmøde sammen med dagsorden. 

Stk. 6. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt uden hensyn til antal mødte medlemmer, jf. dog § 12, stk. 1.

Stk. 7. Der skal foretages afstemning, når dirigenten træffer bestemmelse herom, eller når mindst et af de mødte repræsentanter kræver dette. Afstemningen er skriftlig såfremt blot 1 repræsentant ønsker dette.

Stk. 8. Der føres protokol over det, der foretages og vedtages på repræsentantskabsmødet. Protokollen underskrives af dirigenten og opbevares på skolen.

 • 5. Bestyrelsens sammensætning

Stk. 1. Bestyrelsen består af 5 stemmeberettigede medlemmer, hvoraf 3 vælges på repræsentantskabsmødet af og blandt repræsentantskabets medlemmer. De øvrige 2 medlemmer udpeges af Idræts- og Kulturakademiet. Bestyrelsen bør så vidt mulig have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd.

Stk.2. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. 3 af medlemmerne er på valg i ulige år og 2 medlemmer er på valg i lige år. Genvalg kan ske.

Stk. 3. Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. lovens § 7, stk. 2 og 3, skal medlemmet øjeblikkeligt udtræde af bestyrelsen. Den eller de personer, som det afgåede repræsentantskabsmedlem har repræsenteret, skal hurtigst muligt udpege/vælge et nyt medlem for den resterende del af valgperioden, jf. stk. 1 og § 4.

Stk. 4. Medarbejdere og elever på skolen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen eller deltage i valg af medlemmer. Medarbejderrådet udpeger hvert år 1 repræsentant, som deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Genvalg kan ske. Endvidere deltager ledelsen i bestyrelsens møder uden stemmeret.

Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og have fast bopæl i Danmark eller tilhøre det danske mindretal i Sydslesvig.

Stk. 6. Bestyrelsen vælger sin formand og næstformand af sin midte.

 • 6 Bestyrelsens opgaver og ansvar

Stk. 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er herunder ansvarlig for dens økonomi. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen og sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn. Bestyrelsen er ansvarlig over for børne- og undervisningsministeren for, at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes. Bestyrelsen er tillige ansvarlig over for repræsentantskabet.

Stk. 2. Bestyrelsen ansætter og afskediger forstander og viceforstander.

Stk. 3. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom, udnævner revisor, fastsætter elevbetalingen, godkender en årsplan og en indholdsplan for det enkelte kursus, og godkender en plan for skolens evaluering af dens virksomhed i forhold til skolens værdigrundlag.

Stk. 4. Bestyrelsen er ansvarlig for skolens vedtægt.

Stk. 5. Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af årsrapport i overensstemmelse med de gældende regler, og for at årsrapporten indsendes til ministeriet inden for den fastsatte frist, og at alle bestyrelsesmedlemmer har underskrevet årsrapporten.

Stk. 6. Bestyrelsen underretter Børne- og Undervisningsministeriet om institutionens nedlæggelse.

 • 7 Bestyrelsens arbejde m.v.

Stk. 1. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Ved beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer for.

Stk. 2. For bestyrelsen gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet. Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger.

Stk. 3. En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvori væsentlige hensyn til personers eller skolens interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske forhold. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 8 om tavshedspligt m.v.

Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld og kan ikke modtage honorar af skolens midler.

Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden.

 • 8. Skolens daglige ledelse

Stk. 1.  Den daglige ledelse af skolen varetages af forstanderen, som tillige har det pædagogiske ansvar.

Stk. 2. Forstanderen ansætter og afskediger medarbejderne bortset fra viceforstanderen.

Stk. 3. Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og i kap. 8 om tavshedspligt m.v.

Stk. 4. Ved forstanderens fravær ud over 1 måned kan der konstitueres en forstander.

 • 9. Regnskab og revision

Stk. 1. Årsrapporten opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om regnskab for og revision af efterskoler og frie fagskoler.

Stk. 2. Alle bestyrelsens medlemmer skal underskrive den reviderede årsrapport inden fremlæggelse for repræsentantskabet. Medlemmerne skal samtidig afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen, jf. lovens § 7.

Stk. 3. Regnskabsåret er kalenderåret.

 • 10. Tegningsret

Stk. 1. Skolen tegnes af bestyrelsens formand i forening med 1 medlem af bestyrelsen. Tegningsretten kan ikke delegeres.

 • 11. Vedtægt og vedtægtsændringer

Stk. 1. Ved skolens sammenlægning eller spaltning og ved etablering eller ophør af kombination med anden skoleform samt ved ændring af skoleform skal en ny vedtægt godkendes af Børne- og Undervisningsministeriet. Ministeriets godkendelse omfatter alene vedtægtsbestemmelser om skolens formål, styrelse og økonomiske forhold, herunder om fremgangsmåden ved skolens nedlæggelse.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for, at skolens vedtægt er i overensstemmelse med loven.

Stk. 3. Ændring af vedtægten skal vedtages på et repræsentantskabsmøde.

 • 12 Nedlæggelse

Stk. 1. Beslutning om institutionens nedlæggelse træffes på et repræsentantskabsmøde, hvor mindst 2/3 af alle medlemmer stemmer for. Opnås sådant flertal ikke, kan beslutning om nedlæggelse træffes efter mindst 14 dage på et nyt repræsentantskabsmøde med almindeligt flertal af de mødte medlemmer.

Stk. 2. Ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den nedlægges.

Stk. 3. Nedlægges institutionen, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten eller ved likvidation.

Stk. 4. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af institutionens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse foretages efter gældende bestemmelser, og for at nettoformuen anvendes i overensstemmelse med stk. 5.

Stk. 5.  Overskydende midler anvendes med Børne- og Undervisningsministeriets godkendelse til skoleformål, der støttes i henhold til gældende regler om efterskoler og frie fagskoler.

Kontakt Efterskolen PLAY
Mail: kontor@efterskolenplay.dk
Tlf: 60 40 04 60